Informatie over het klacht- en tuchtrecht

Alle leden van de NGVH vallen onder het NGVH-klachtrecht. Dit klachtrecht is er voor klachten over alle aspecten van de praktijkvoering in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld klachten van organisatorische aard, zoals onenigheid over te betalen rekeningen, het niet-nakomen van afspraken, enzovoort).

Het melden van dit soort klachten kan alleen schriftelijk. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier Klachtrecht in te vullen en op te sturen naar:

Klachtencommissie NGVH
p/a Postbus 3036
1400 EA Bussum

Voor ernstige, inhoudelijke klachten met betrekking tot de therapie zelf, kunt u zich richten tot het Tuchtcollege van de koepel waarbij uw behandelend therapeut is geregistreerd:

Downloads

Onderstaand kunt u twee documenten downloaden:
– het document dat de klachtenprocedure beschrijft. U leest dit document eerst door, zodat u uw klacht op de juiste wijze kunt verwoorden en indienen.
– een klachtenformulier, omdat een klacht volgens een bepaalde manier ingediend wordt, zodat de Klachtencommissie uw klacht juist kan behandelen.

formulier klachtrecht (mei 2013) t.b.v. klager

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH november 2015 def