Profiel NGVH

De NGVH is een beroepsvereniging die niet alleen staat. De vereniging heeft een langjarige inbedding binnen een groot netwerk van professioneel werkende therapeuten. De NGVH was erbij toen de Europese Associatie voor Psychotherapie in Wenen besloot tot oprichting van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), een koepel van beroepsverenigingen waarbij inmiddels vele opleidingen en beroepsverenigingen zijn aangesloten. Via deze koepel werken de zorgprofessionals in de eerstelijnszorg. De meeste NGVH-therapeuten zijn dan ook gecertificeerd registertherapeut bij de NAP.
Een ander deel van de NGVH-therapeuten, is registertherapeut bij de RBCZ, een andere grote koepel van therapeuten werkend in de complementaire zorg.

Missie NGVH

De missie van de NGVH is belangenbehartiging van haar leden, therapeuten met een zelfstandige (groeps)praktijk voor psychotherapie en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie of hiervoor in opleiding. Het professionele handelen van de NGVH therapeuten is gericht op het wegnemen van belemmeringen in het leven van cliënten of hen te leren zich hier anders toe te verhouden. Hiertoe wordt steun verleend, worden vaardigheden aangeleerd en tools aangereikt om de eigen levenssituatie te herkaderen, zodat zij hun leven meer zelfstandig en zelfredzaam kunnen voortzetten. Door de kwaliteit van het professionele handelen en de praktijkvoering van haar leden te toetsen, deskundigheid te bevorderen en informatie te verstrekken over relevante ontwikkelingen voor de praktijk, wordt de beroepsuitoefening van de NGVH leden gemonitord en de kwaliteit geborgd. Daarnaast onderhoudt de NGVH contacten met belangrijke partijen in het professionele veld en streeft daarbij naar blijvende erkenning van haar leden en hun deskundigheid.

Doelen NGVH

De vereniging ziet zich voor de volgende doelen gesteld:

 • voeren van een kwaliteitsregister van lid-therapeuten, waarvan de kwaliteit extern toetsbaar is en die door de vereniging; periodiek en standaard zelf worden getoetst;
 • ontwikkelen en beschikbaar stellen van onderdelen van de gereedschapskist (toolkit) voor de lid-therapeuten waarmee deze ondersteund worden om op een professionele wijze te werken;
 • verkrijgen en behouden van de erkenning van de kwaliteit van de NGVH-therapeuten door zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden;
 • kunnen afhandelen van klachten met betrekking tot de werkzaamheden van aangesloten lid-therapeuten.
Middelen NGVH

Om haar doelen te bereiken, zet de vereniging enkele middelen in:

 • een grote inzet van enthousiaste leden die zich inzetten als vrijwilligers voor de vereniging;
 • aansluiting bij en overleg met de koepels voor het ontwikkelen en verbeteren van professionele standaards;
 • ontwikkelde toolkit van de therapeut ter ondersteuning van een professionele praktijkvoering;
 • interessante, relevante en inspirerende na- en bijscholingsbijeenkomsten voor haar leden;
 • de bijdragen van de leden in de vorm van contributie.
Wie zijn de leden van de NGVH?

De NGVH is de vereniging met het grootste aantal gecertificeerde ECP-therapeuten in Nederland. Deze therapeuten hebben door opleiding en werkervaring kunnen aantonen dat ze de Europees beschermde titel European Certified Psychotherapy® mogen voeren. De kwaliteitscriteria waaraan deze therapeuten moeten voldoen, worden op basis van Europese afstemming met alle landenorganisaties vastgesteld. Het door het PLATO-instituut (onderdeel van de Rijksuniversiteit Leiden) uitgevoerde onderzoek in 2009, geeft aan dat de zwaarte van de opleiding tot ECP-therapeut (met accentverschillen) vergelijkbaar is met die van de GZ-psycholoog.
De ECP-therapeut is niet een theoreticus maar een vakkundig persoon die een degelijke beroepsopleiding heeft afgerond, met daaraan voorafgaand ook een HBO- of WO-opleiding. Dat betekent dat de NGVH-therapeut een brede achtergrond heeft, levenservaring en dat hij/zij vaak heeft gewerkt in verschillende werkomgevingen, die een verbinding geven met de praktijk van alledag. De therapeuten zijn vrijgevestigd, soms verenigd in een groepspraktijk. Zij werken niet in grote GGZ-organisaties en hebben allen een menselijke en persoonlijke benadering. Zij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun werk en zij worden niet afgeleid door wat het werken in grote instellingen met zich kan brengen. De NGVH wil de beste beroepsvereniging zijn en stelt daarom hoge eisen aan de toelating van nieuwe en bestaande leden. Daarmee worden de belangrijkste bouwstenen geleverd voor effectieve therapie: kwalitatief goede therapie en een persoonlijke benadering.

Ambitie NGVH

De belangrijkste ambities van de NGVH zijn:

 • de beste beroepsvereniging te zijn en te blijven doordat professioneel werkende leden bij ons zijn aangesloten;
 • door (potentiële) cliënten als betrouwbare beroepsvereniging gezien en ervaren te worden;
 • leden te laten aansluiten die zich herkennen in de doelstellingen van de NGVH.
Organisatie NGVH
 2015-09-26 bestuur

Het bestuur van de NGVH bestaat uit Marga Schaap (voorzitter) Jacqueline Nijveld(secretaris), Olivier Delfin (penningmeester) en de algemene bestuursleden Sabine Balsma en Marion Janssen. Klik hier om het organisatieschema van de vereniging te zien in PDF: 130623Organogram NGVH